ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ณ. ชื่อจริง ณ. ชื่อมงคล ณ. ชื่อเพราะๆ ณ. ชื่อสวย ณ. ชื่อหล่อ ณ .

12 December 2017
287896 view

ชื่อจริง ณ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ณ. เณร คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ณ. เณร ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ณ. เณร  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ณ. เณร  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ณ. เณร  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ณ. เณร  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ณ. เณร เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ณ. เณร  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป   
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ณ. เณร  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ณ. เณร  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!    

ชื่อจริง ณ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ณ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ณทิพรดา Natiprada นะทิบระดา ยินดีในความรู้อันวิเศษ 24
ณธิดา Nathida นะทิดา ลูกสาวผู้มีความรู้ 15
ณปภัช Napaphat นะปะพัด มีความรู้ที่ดีงาม 14
ณัชชารินทร์ Nadcharin นัดช่ริน ผู้ยิ่งใหญ่มีความรู้ 41
ณัฏฐธิดา Nadtathida นัดทิดา ลูกสาวผู้มีปัญญา 36
ณัทมน Nadtamon นัดทะมน ผู้มีใจใฝ่รู้ 20
ณิชาภา Nichapha นิชาพา งดงามบริสุทธิ์ 14
ณิชานันท์ Nichanan นิชานัน บริสุทธิ์ยินดี 36
ณิชกมล Nitkamol นิดกะมน จิตใจบริสุทธิ์ 23
ณิชรัตน์ Nicharat นิชะรัด บริสุทธิ์ประเสริฐสุด 36
ณฐอร Natha-orn นัดถะออน หญิงงามและฉลาด 24
ณัฏฐกันย์ Nadthakan นัดถะกัน หญิงผู้ฉลาด 54
ณภัค Naphak นะพัก ผู้มีความรู้มีเกียรติ 14
ณัฐภัสสร Natphatsorn นัดพัดสอน นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 45
ณัฐลภัส Natlaphat นัดละพัด นักปราชญ์ผู้มั่งคั่ง 36
ณิชานันท์ Nichanan นิชานัน บริสุทธิ์ยินดี 36
ณีรนุช Neeranud นีรนุด หญิงงามผู้บริสุทธิ์ 24
ณัฐรดา Nadrada นัดระดา นักปราชญ์ผู้มีความสุข 24
ณิชกูล Nidchakoon นิชากุน วงศ์ตระกลูบริสุทธิ์ 20
ณัฐิกา Nadthika นัดถิกา ผู้มั่นคงด้วยความรู้ 24
ณัชารีย์ Nicharee นัดชารี บริสุทธิ์ประเสริฐ 40
ณัฐวริศว์ Natwarid นัดวะริด ปราชญ์ผู้เจริญยิ่งใหญ่ 54

​ชื่อจริง.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ณ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ณัชภพ Nadchaphob นัดชะพบ ชาติกำเนิดเป็นผู้มีความรู้ 20
ณัทกร Nadtakorn นัดทะกอน ผู้ให้ความรู้ 15
ณฐภัทร Nathaphat นะถะพัด นักปราชญ์ผู้เจริญ 24
ณัฐกิตต์ Nadthakid นัดถะกิด นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง 42
ณัฐดนัย Naddanai นัดดะไน ลูกชายผู้ฉลาด 36
ณัฐนันท์ Nadthanan นัดถะนัน นักปราชญ์ผู้มีความสุข 42
ณัฐวัฒน์ Nadthawat นัดถะวัด นักปราชญ์ผู้เจริญ 45
ณัฏฐกฤติ Nadthakrid นัดถะกริด นักปราชญ์ผู้สร้างสรรค์ 36
ณัฏฐวุฒิ Nadthawud นัดถะวุด นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ 41
ณัทภร Nattaporn นัดถะพอน ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง 15
ณัทพล Nattpon นัดถะพน ผู้มีความรู้เข้มแข็ง 24
ณัฏธรณ์ Natthorn นัดทอน นักปราชญ์ของแผ่นดิน 40
ณัฐวรรธน์ Nattawath นัดถะวัด นักปราชญ์ผู้เจริญ 45
ณัฏฐภพ Nattaphop นัดถะพบ ผู้เกิดมามีความฉลาด 36
ณัทคุณ Nadtakorn นัดทะคุน ผู้ให้ความรู้มีคุณธรรม 20
ณัฐภาคย์ Nadthaphark นัดถะพาก นักปราชญ์ผู้โชคดี 41
ณัฏฐยศ Nadthayod นัดถะยด นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ 42
ณัฐพสิษฐ์ Natpasit นัดพะสิด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวยที่สุด 59
ณัฐวิศว์ Nathawit นัดถะวิด ผู้รอบรู้ทั้งหมด 50

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.