ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 24 แปลผลได้ที่นี่

26 October 2017
152 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 24 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นดาวคู่มิตร บ่งบอกความเป็นศิลปิน มีศิลปะ อ่อนน้อมถ่อมตน ความมีเสน่ห์ ความมีโชคในด้านความรัก ความอุดมสมบรูณ์แห่งทรัพย์สิน ความยุติธรรมเที่ยงตรง ความถูกต้องในชีวิต ปรับตัวเข้ากับคนและสิ่งแวดล้อมได้ดี ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้คนในสังคมรอบข้าง เป็นเลขของความสุขสบาย เป็นเลขดีไม่มีส่วนเสีย

ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

 

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง