ตั้งชื่อลูกตัวอักษร น. ชื่อจริง น. ชื่อมงคล น. ชื่อเพราะๆ น. ชื่อสวย น. ชื่อหล่อ น .

12 December 2017
283230 view

ชื่อจริง น.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร น. หนู คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  น. หนู ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง น.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  น. หนู เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก  
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  น. หนู  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  น. หนู  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  น. หนู  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว   
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  น. หนู เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป   
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  น. หนู  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  น. หนู  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้   
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  น. หนู  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี   

ชื่อจริง น.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร น. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

นาถชญา Nartchaya นาดชะยา มีความรู้เป็นที่พึ่ง 14
นัทธมน Natthamon นัดถะมน ผู้เป็นที่ผูกพันใจ 24
นรีกุล Nareekul นะรีกุน หญิงสาวผู้มีสกุล 24
นรีรัตน์ Nareerat นะรีรัด หญิงผู้ประเสริฐสุด 42
นารีวรรณ Nareewan นารีวัน หญิงที่มีผิวงามผุดผ่อง 36
นัชชา Natcha นัดชา แม่น้ำ 14
นันทญา Nantaya นันทะยา ผู้ใฝ่รู้ 20
นรินทร Narinthorn นะรินทอน ผู้เป็นใหญ่ 23
นิพาดา Nipada นิพาดา ผู้สงบอ่อนน้อมถ่อมตน 20
นิรดา Nirada นิระดา ผู้เป็นที่ชืนชมยินดี 15
นภัสนันท์ Naphassanan นะพัดสะนัน ท้องฟ้างามสดใส 41
นงนภัส Nongnaphas นงนะพัด หญิงงามดั่งนางฟ้า 24
นฤพัชร Naruepach นะรึพัด ผู้มีคุณค่าดั่งเพชร 24
นวรัตน์ Nawarat นะวะรัด แก้ว 9 ประการ 36
นันทิญา Nantiya นันทิยา ผู้ใฝ่หาความรู้ 24
นิภารัตน์ Nipharat นิพารัด ประเสริฐดั่งท้องฟ้า 36
นารีรัตน์ Nareerat นารีรัด หญิงผู้ประเสริญสุด 42
นีรนาท Neeranart นีระนาด เสียงกึกก้อง,เด่นดัง 23
นิษฐกานต์ Nitthakarn นิดถะกาน สมบรูณ์น่ารัก 41
นิษฐ์สินี Nitsinee นิดสินี หญิงสาวผู้มั่นคง 54
นิชาดา Nichada นิชาดา เกิดจากตนเอง 14
นิชานันท์ Nichanan นิชานัน ผู้มีความสุข 36

​ชื่อจริง น.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร น. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

นนทิพัชร์ Nontiphat นนทิพัด ผูกพันกับความสุข 42
นนทิภัค Nontiphak นนทิพัก ยินดีในเกียรติ 24
นรวัฒน์ Norrawad นอระวัด คนที่เจริญ 36
นราวุฒิ Norrawud นอระวุด คนผู้มีความรู้ 24
นฤพัชร Naruephat นะรึพัด ผู้แข็งแกร่งดั่งเพชร 24
นิรันดร์ Niran นิรัน ไม่มีที่สิ้นสุด 36
นพรัญชน์ Nopparun นบพะรัด ผู้มีความยินดีใหม่ 41
นพดล Noppadon นบพะดน บันดาลให้ก้าวหน้า 20
นพรุจ Nopparuj นบพะรุด ผู้รุ่งเรืองใหม่ 24
นภัสรพี Naphasrapee นะพัดระพี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า 36
นฤเศวร์ Naruebes นะรึเบด ผู้เป็นใหญ่ 36
นิติพัฒน์ Nitiphat นิติพัด ผู้เจริญมีกฏเกณฑ์ 45
นรินทร์โชติ Narinchok นะรินโชด ผู้เจริญเป็นใหญ่ 45
นิธินันท์ Nithinan นิทินัน มีความสุขในทรัพย์ 41

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง