ตั้งชื่อลูกตัวอักษร จ. ชื่อจริง จ. ชื่อมงคล จ. ชื่อเพราะๆ จ. ชื่อสวย จ. ชื่อหล่อ จ .

12 December 2017
356221 view

ชื่อจริง จ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร จ. จาน คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  จ. จาน ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง จ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  จ. จาน  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  จ. จาน เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  จ. จาน  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  จ. จาน  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  จ. จาน เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  จ. จาน เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้   
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  จ. จาน  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  จ. จาน  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป     

ชื่อจริง  จ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร จ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

จริยวดี Jariyawadee จะริยะวะดี หญิงผู้ประพฤติงาม 36
จันทร์ทิพย์ Jantip จันทิบ วิเศษดั่งจันทร์ 59
จารวี Jarawee จาระวี หญิงผู้งดงาม 24
จารุณี Jaruda จารุณี หญิงงาม 24
จิดารันต์ Jindarat จินดารัด แก้วมณีท่ประเสริฐสุด 42
จิตราภา Jittrapa จอิตราพา ผู้รุ่งเรืองงดงาม 20
จุฑารัตน์ Jutarat จุทารัด รัตนอันประเสริฐสูงสุด 36
จริยาภรณ์ Jariyaporn จะริยาพอน ผู้ประพฤติงามดั่งอาภรณ์ 42
จิดาภา Jidadha จิดาพา ผู้มีจิตใจปลอดโปร่ง 14
จินตนา Jintana จินตะนา ผู้มมีความคิดสร้างสรรค์ 24
จุฑามาศ Juthamart จุทามาด ปิ่นทอง 24
จินต์กัญญา Jinkanya จินกันยา หญิงผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 41
จิตญาดา Jidyada จิดยาดา ผู้ใฝ่หาความรู้ 20
จารุจิตต์ Jarujid จารุกิด งามประเสริฐสุด 41
จันทร์กนก Chankanok จันกะหนก พระจันทร์สีทอง 36
จิตรสิริ Jitsri จิดสิหริ มงคลอันงดงาม 36

​ชื่อจริง จ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร จ . เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

จรูญวิชญ์ Jaroonvit จะรูนวิด มีความรู้และรุ่งเรือง 41
จักริน Jakkrin จักกริน ผู้เป็นใหญ่ 24
จารุกิตติ์ Jarukit จารุกิด ผู้ดีงามสมคำยกย่อง 36
จิรณัฏฐ Jirnat จิระนัด นักปราชญ์ผู้มั่งคั่ง 41
เจตดิลก Jatdilok เจดดิหลก มีคามคิดเป็นเลิศ 45
เจตนิพันธ์ Jatniphat เจดติพัด มีความคิดที่มั่งคั่ง 41
จีรกิตติ์ jeerakit จีระกิด มัเกียรติยศอันั่งยืน 24
จรัสไชย Jaradchai จะหรันไชย ผู้รุ่งเรืองยิ่ง 40
จิรภัทร Jirapad จิระพัด ผู้เจริญมั่งคั่ง 24
จิรพงศ์ Jira]ong จิระพง วงศ์ตระกลูที่มั่งคั่ง 40

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.