ตั้งชื่อลูกตัวอักษร บ. ชื่อจริง บ. ชื่อมงคล บ. ชื่อเพราะๆ บ. ชื่อสวย บ. ชื่อหล่อ บ .

12 December 2017
103707 view

ชื่อจริง บ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร บ. ใบไม้ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  บ. ใบไม้ ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง บ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  บ. ใบไม้ เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  บ. ใบไม้  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  บ. ใบไม้ เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  บ. ใบไม้  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  บ. ใบไม้ เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  บ. ใบไม้  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  บ. ใบไม้  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  บ. ใบไม้  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  

ชื่อจริง บ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร บ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

บวรนันท์ Borwornnan บอวอนนัน ผู้มีความสุขเยี่ยม 36
บวรลักษณ์ Borwornlak บอวอนลัก ผู้มีลักษณะงามเลิศ 41
บุญชญา Boonchaya บุนชะยา ผู้มีความรู้ดีงาม 14
บุญนิศา Boonnaisa บุนนิสา ยิ่งใหญ่ด้วยความดี 24
บุณณดา Boonnada บุนนะดา มีความรู้สมบรูณ์ 15
เบญจา Benja เบนจา พร 5 ประการ 15
เบญจภัทร Benjaphat เบนจะพัด เจริญด้วยพรห้าประการ 24
บุณยวีร์ Boonyawee บุนยะวี มีความดีและเก่งกล้า 42
เบญญาภา Benyapha เบนยาพา รุ่งเรืองด้วยปัญญา 15

​ชื่อจริง บ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร บ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

บรรณพัชร์ Bunnapach บันนะพัด ผู้มีความรู้งามดั่งเพชร 42
บรรณรัตน์ Bunnarat บันนะรัด ผู้มีความรู้ประเสริฐสุด 40
บวร Borworn บอ-วอน ผู้ประเสริฐ 12
บวรนันท์ Borwornnan บอวอนนัน ผู้มีความสุขดีเยี่ยม 36
บวรพจน์ Borwornpoj บอวอนพด ผู้มีคำพูดที่ยอดเยี่ยม 40
บรรณวิช์ Bannawit บันนะวิด ผู้รู้เรื่องหนังสือ 36
บุญนิธิ Boonnithi บุนนิทิ มีขุมทรัพย์บารมี 24
บุณพจน์ Boonnapod บุนนะพด ผู้พูดแต่สิ่งที่ดี 36
เบญจภัทร Benjaphat เบนจะพัด ผู้เจริญด้วยพร 5 ประการ 24
บวรกิตติ์ Borwornkit บอวอกิด มีชื่อเสียงอันประเสริฐ 36
บวรสิทธิ์ Borwornsit บอวอนสิด มีความสำเร็จดีเลิศ 41
บุรเศรษฐื Buraset  บุระเสด ผู้เป็นใหย่ในเมือง 42
บุรินทร์ยศ Burinyos บุรินยด ผู้มีเกียรติที่เป็นใหญ่ 45
บุรินทร์รัตน์ Burinrat บุรินรัด เจ้าเมืองผู้มีคุณธรรม 55
บวรกฤษฏิ์ Borwornkrit บอวอนกิด ฉลาดล้ำเลิศ 36

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง