ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ส. ชื่อจริง ส. ชื่อมงคล ส. ชื่อเพราะๆ ส. ชื่อสวย ส. ชื่อหล่อ ส .

12 December 2017
388028 view

ชื่อจริง ส.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ส. เสือ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร ส. เสือ ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ส.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ส. เสือ เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ส. เสือ  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ส. เสือ เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ส. เสือ  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก  
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร ส. เสือ เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ส. เสือ  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร ส. เสือ เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร ส. เสือ เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ

ชื่อจริง ส.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ส. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกที่ตัวเลข)

สมลักษณ์ Somlak สมลัก สมลักษณะ 41
สันต์ฤทัย Sanruetai สันรึไท ผู้มีใจสงบ 42
สวลักษณ์ Sawalak สะวะลัก ผู้มีลักษณะดีเลิศ 42
สวรส Sawarod สะวะรด ผู้มีรสนิยม,มีเสน่ห์ 24
สุชญา Suchaya สุชะยา ผู้มีความรู้ดี 15
สุชาตา Suchata สุชาตา เกิดมาดี 15
สุภาวดี Suphawadee สุพาวะดี หญิงผู้งดงาม 24
สิริกร Sirikorn สิหริกอน ผู้เป็นมิ่งขวัญ 24
สิริณัฏฐ์ Sirinat สิหรินัด นักปราชญ์ที่ดีงาม 55
สิรัตน์ Sirat สิรัด ประเสริฐสุด 36
สุรีย์วรรณ Sureewan สุรีวัน งดงามดุจดวงตะวัน 55
สรชา Sorracha สอระชา เกิดในสระ,ดอกบัว 14
สาริศา Saresa สาริสา เจ้าแห่งแก่นสาร 24
สิริจรรยา Sirijanya สิหริจันยา งามด้วยประพฤติ 42
สิริพิมล Siripimon สิหริพิมน มงคลอันบริสุทธิ์ 42
สุจิรา Sujara สุจิรา ยั่งยืนด้วยความดี 23
สุรีย์ญา Sureeya สุรียา มีความรู้ดั่งพระอาทิตย์ 41
สุชัญญา Suchanya สุชันยา ผู้มีความรู้ดียิ่ง 23
สุกฤตา Sukriddta สุกริดตา ผู้สร้างสรรค์มาดี 14
สุณิชา Sunicha สุนิสา เกิดมาบริสุทธิ์ยิ่ง 20
สุรดา Surada สุระดา ยินดียิ่ง 14
สุธาสินี Suthasinee สุทาสินี ผู้ได้กินอาหารทิพย์ 36
สิชา Sicha สิชา ผู้เกิดมาดีแล้ว 14
สรัญญา Sarunya สะรันยา หญิงผู้แกล่งกล้า 24
สวรินทร์ Sawarin สะวะริน ผู้ยิ่งใหญ่และดีงาม 41
สาธนี Sathanee สาทะนี ให้สำเร็จประโยชน์ 24
สุธีมนต์ Sutheemon สุทีมน ผู้มีปัญญาและอำนาจ 41
สุธาวัลย์ Suthawan สุทาวัน ขาวงาม 46
สุพิชฌาย์ Supitcha สุพิดชา เพ่งพินิจอย่างดี 45
สิริกาญจน์ Sirikarn สิหริกาน ผู้มีคุณค่าดั่งทอง 45

ชื่อจริง ส.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ส. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกที่ตัวเลข)

สกล  Sakol สะกน ทั้งหมด,พร้อม 14
สรวัชญ์ Sorrswat สอระวัด ผู้มีความรู้เหนือคนทั้งปวง 36
สมพร Somporn สมพอน ผู้สมความปรารถนา 24
เสถียรพงศ์ Satheinpong สะเถียนพง เผ่าพันธุ์ที่แข็งแรง 55
สมพัฒน์ Sompad สมพัด เจริญพร้อม 41
สิริวัตร Siriwad สิหริวัด มีความประพฤติดีงาม 36
สรชัช Sorrachat สอระชัด นักรบผู้วิเศษ 19
สรวิชญ์ Sorrawit สอระวิด นักปราชญ์ผู้ดีเลิศ 36
สิปปกร Sibpakorn สิบปะกอน ผู้สร้างงานศิลปะ 20
สิริณัฏฐ์ Sirinat สิหรินัด นักปราชญ์ผู้เจริญ 55
สิริรัฐ Sirirat สิหริรัด มงคลเมือง 36
สมศักดิ์ Somsak สมสัก เหมาะสมกับความสามารถ 41
สิทธิพันธ์ุ Sidthipan สิดทิพัน ผู้นำความสำเร็จของเผ่าพันธุ์ 51
สกลภัทร Sakonphad สะกนพัด ผูู้เจริญลพร้อมสรรพ 24
สิริภพ Siraphob สิหริพบ เป็นยอดในโลก 24
สิทธินนท์ Sitttinon สิดทินัน ยินดีในความสำเร็จ 40
สุกัลย์ Sukan สุกัน ผู้มีความสามารถดี 36
สุทธิพจน์ Sudthipod สุดทิพด มีคำพูดอันบริสุทธิ์ 45
สุธินันท์ Suthinan สุทินัน ความยินดีของนักปราชญ์ 40
สุนิติ Suniti สุนิติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี 24
สุรชัช Surachad สุระชัด นักรบผู้กล้าหาญ 20
สถิรวีร์ Satirawee สะถิระวี มั่นคงและกล้าหาญ 42
สธนศักดิ์ Satanasak สะทะนะสัก ผู้มีเกียรติและมั่นคง 42
สรรเสริญ Sansern สันเสิน คำยกย่อง,การเชิดชู 36
สุชน Suchon สุชน คนดี 15
สุธี Suthee สุที ผู้มีปัญญา,นักปราชญ์ 19
สหัสพัศ Sahatpat สะหัดพัด มีอำนาจเข้มแข็ง 42
สรธร Sorrathorn สอระทอน ผู้ที่ดีเลิศ 19
สรภพ Sorraphop สอระพบ มีชาติกำเนิดดียิ่ง 20
สันต์ธร Santhorn สันทอน ผู้มีความสงบ 36

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง