การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ( Nonstress Test )

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ( Nonstress Test )

MamaExpert Team 07 September 2014

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ( Nonstress Test ) หรือ  NST NST คือ การตรวจสุขภาพของทารกทารกในครรภ์อายุมากกว่า 28 สัปดาห์ ผู้ทำการตรวจคือพยาบาลแผนกฝากครรภ์ หรือแผนกคลอดแล้วแต่อาการที่ไปพบแพทย์ ส่วผู้แปลผลจะ...

Nonstress Test Nst การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์