การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ( Nonstress Test )

07 September 2014
4162 view

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ( Nonstress Test ) หรือ  NST

NST คือ การตรวจสุขภาพของทารกทารกในครรภ์อายุมากกว่า 28 สัปดาห์ ผู้ทำการตรวจคือพยาบาลแผนกฝากครรภ์ หรือแผนกคลอดแล้วแต่อาการที่ไปพบแพทย์ ส่วผู้แปลผลจะเป็นสูติแพทย์  วิธีการตรวจจะใช้เข็มขัดรัดที่หน้าท้องของคุณแม่ เพื่อฟังหัวใจของทารก  การบีบตัวของมดลูก และการดิ้นของทารก  โดยจะวัดนาน 20-30 นาที

คุณแม่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำการตรวจ Nonstress Test

  1. เมื่อเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
  2. เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ที่ผ่านมาเช่น ทารกตายในครรภ์
  3. เมื่อมารดาสังเกตว่าทารกดิ้นน้อยลง
  4. เลยกำหนดคลอดแล้วยังไม่คลอด

วิธีการตรวจ Nonstress Test

  1. สูติแพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจะทำใน 6 – 8 สัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์
  2. แพทย์จะทำการตรวจในช่วงเวลาที่ทารกมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดของแต่ละวัน (เช่นหลังจากมารดา รับประทานอาหาร 1-2 ชั่วโมง)
  3. วิธีการตรวจ ไม่เจ็บ พยาบาลประจำห้องตรวจจะติดตัวรับสัญญานที่ผนังหน้าท้องของมารดาสองจุดคือที่ ส่วนยอดของมดลูก และบริเวณที่สามารถได้ยินหัวใจของทารกเต้น พยาบาลประจำห้องตรวจจะแนะนำมารดาให้คุรแม่ตั้งครรภ์กดปุ่มของเครื่องตรวจถ้ารู้สึกถึงการดิ้นของทารกในครรภ์ เครื่องมือจะบันทึกการเต้นของหัวใจของทารกเป็นเวลา ประมาณ30 นาที ผลจะแสดงเป็นรูป กราฟ และเมื่อคุณแม่กดปุ่มผลของการตรวจก็จะถูกแปลตามสภาวะนั้น

การแปลผล Nonstress Test

ผลการตวจเป็นReactive: หมายถึงทารกในครรภ์เคลื่อนไหวอย่างน้อยสองครั้งใน 20 นาที ในสองครั้งที่ทารกมีการ เคลื่อนไหวอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นอีก ~15 ครั้งต่อนาทีและสูงขึ้นอย่างน้อย 15 วินาที

ผลการตรวจเป็นNonreactive: หมายถึง ทารกในครรภ์ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือ ไม่มีการเพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจ ในระหว่างที่ทำบ่อยครั้งในการตรวจที่จะได้ผล Nonreactive เนื่องจากทารกไม่มีการเคลื่อนไหวเพียงพอ ที่เครื่องจะทำการอ่านผลได้ แพทย์จะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อเด็ก Active มากขึ้น แต่ถ้าผลยังคงเป็น Nonreactive ก็จะทำการตรวจอัลตร้าซาวด์แบบที่เรียกว่า Biophysical แต่ถ้าผลยังคงไม่ชัดเจนแพทย์ก็จะต้องทำ Contraction Stress Test (CST) และถ้าหากผลการตรวจแสดงว่าทารกมีสุขภาพไม่แข็งแรงแพทย์อาจแนะนำให้ ทำการคลอดก่อนกำหนด

การตรวจ Nonstress Test มีความเสี่ยงหรือไม่

การตรวจนี้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

ตรวจ Nonstress Test อายุครรภ์เท่าไหร่

การตรวจนี้จะตรวจเมื่อทารกอายุมากกว่า 28 สัปดาห์

วัตถุประสงค์ของการตรวจ Nonstress Test

การตรวจนี้จะบันทึกการการเต้นของหัวใจที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว หัวใจของทารกจะเต้นเร็วขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว แต่เมื่อพักหัวใจทารกจะเต้นลดลง ซึ่งจะบ่งบอกว่าออกซิเจนไปเลี้ยงทารกปกติหรือไม่