เทคนิค 8 ข้อ ในการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการสมวัย

20 November 2017
17818 view

พัฒนาการสมวัย

การเลี้ยงลูก อาจเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ เพราะการมีลูกเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่สมบูรณ์ สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ควรปฏิบัติ คือ การใส่ใจดูแล และกระตุ้นพัฒนาการรอบด้านให้กับลูกน้อยไปพร้อมกัน ทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านการสื่อสาร ทางด้านสมอง และทางด้านอารมณ์ ควรมีการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาการที่สมวัยสามารถสร้างได้ง่ายๆ ถ้าคุณพ่อและคุณแม่ใส่ใจ ตระหนัก ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของลูกทุกๆช่วงวัย

พัฒนาการสมวัยเป็นอย่างไร? 

พัฒนาการสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการในทุกๆ ด้านที่เหมาะสมตามช่วงวัย ได้แก่ พัฒนาการทางด้านภาษา,พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่,พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก,พัฒนาการการปรับตัว การเข้าสังคม และพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเอง 

การเข้าใจ พัฒนาการเด็กตามวัย เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำ เพราะการเข้าใจพัฒนาการของลูกแต่ละช่วงวัยอย่างดีเยี่ยมเป็นการตอบสนองลูกได้ตรงจุด ทำให้ลูกพึงพอใจและมีความสุข  ความสุขของเด็กนั้นสำคัญค่ะ เพราะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กได้ คุณแม่สามารถเช็คพัฒนาการของเด็กแรกเกิด-1เดือน ได้ที่นี่เลยจ้า >พัฒนาการเด็กแรกเกิด-1เดือน

ถ้าลูกพัฒนาการไม่สมวัยทำอย่างไร?

เมื่อลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ มีพัฒนาการไม่สมวัย คุณพ่อคุณแม่ควรทราบไว้ว่า พัฒนาการของเด็ก จะดีได้นั้น ควรเริ่มจากอาหาร และโภชนาการที่ดี ซึ่งสารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต ของร่างกาย และสมอง เมื่อเซลล์สมองมีการเจริญเติบโตดี บวกกับการได้รับกระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการ ในทุก ๆ ด้าน ก็จะทำให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมวัยค่ะ 

คุณพ่อคุณแม่ควรทราบว่าเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการที่ต่างกัน ดังนั้น ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่อาจมีพัฒนาการที่ช้าหรือพัฒนาการไม่เหมาะสมกับช่วงวัย ถ้าหากสังเกตแล้วพบว่า ลูกมีพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัย ไม่สมวัย หรือพัฒนาการล่าช้า คุณพ่อคุณแม่ควรรีบพาลูกน้อยไปปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะ 

เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจของคุณพ่อคุณแม่ ในการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการที่ดีสมวัย Mama Expert แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตามตามเทคนิค 8 ข้อ ดังนี้ค่ะ

เทคนิค 8 ข้อ ในการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการสมวัย

1. พัฒนาการสมวัย ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัย

การสร้างสิ่งเเวดล้อมภายในบ้าน รวมทั้ง บริเวณรอบนอก ที่ลูกออกไปเดินเล่นให้ปลอดภัย  การลดอุบัติเหตุและความเจ็บปวด เป็นการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ ให้กับลูก ความมั่นคงทางอารมณ์ ส่งเสริมให้ลูกกล้าคิด กล้าแสดงออก

2. พัฒนาการสมวัย ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับลูก

เซลล์สมองเด็ก และระบบสติปัญญาจะเติบโตได้ดี ต้องมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิม เปิดโลกทัศน์ของลูกไม่จำกัดหรือปิดกั้นพัฒนาการเด็ก ด้วยคำว่า “อย่าทำ”

3. พัฒนาการสมวัย ด้วยการใส่ใจภาวะโภชนาการ

อาหารที่ดีที่สุดของสมอง แต่ต้องไม่ลืมสร้างพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม สรรหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่  สุก สะอาด

4. พัฒนาการสมวัย ด้วยการสื่อสารด้วยภาษากาย ภาษาพูด

วัยทารกแรกคลอด คุณแม่ควรสบตาลูก ยิ้ม กล่อมด้วยเสียงที่เป็นจังหวะหรืออ่านหนังสือ ให้ลูกฟัง ร้องเพลง แต่เมื่อลูกโตขึ้น คุณควรพูดคุยกับเขา อธิบายเมื่อเขาถาม ตั้งคำถามด้วยคำถามที่สมวัยให้ลูกตอบ อย่าเบื่อที่จะตอบคำถาม เมื่อลูกเข้าสู่วัย  เจ้าหนูทำไม

5. พัฒนาการสมวัย ด้วยการไม่เลี้ยงลูกด้วยไอแพด และเครื่องมีสื่อสารที่ส่งผลต่อพัฒนาการ

การเลี้ยงลูกต้องให้ลูกมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่ใช่โทรทัศน์ ไม่ใช่ไอแพด หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้ลูกมีโอกาสพบปะผู้อื่น ฝึกเข้าสังคม

6. พัฒนาการสมวัย ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการของลูกตามวัยในทุกๆด้าน

อย่ามุ่งเน้นเพียงพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงพัฒนาการของลูกต้องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม คุณธรรม และจิตวิญญาณ จึงไม่ควรส่งเสริมลูกเพียงการอ่านหรือการเขียน เท่านั้น

 

7. พัฒนาการสมวัย ด้วยการติดตามและบันทึกพัฒนาการเป็นระยะ 

นอกเหนือจากการวัดการเจริญเติบโตของลูก ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือส่วนสูง ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้ว การประเมินพัฒนาการเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพ่อแม่จะได้ทราบว่า ลูกมีระดับพัฒนาการสมวัยหรือไม่ ถ้าลูกมีพัฒนาการสมวัย พ่อแม่จะได้รู้แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการขั้นต่อไป จากการศึกษา พบว่า หากมีติดตามและบันทึกพัฒนาการหากพบว่าลุกมีพัฒนาการล่าช้าจะเป็นผลดีในการให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาการตั้งแต่แรกเริ่ม จะช่วยให้เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพของตน  หากละเลยไม่มีการติดตามพัฒนาการอย่างเหมาะสม อาจแก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้ในเด็กที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการ

8. พัฒนาการสมวัย ด้วยการดูแลสุขภาพคุณพ่อและคุณแม่

ครอบครัวที่มีความเครียดสูงมีแนวโน้มทึ่จะส่งต่อความเครียดไปยังลูก และส่งผลเสียต่อพัฒนาการของสมองลูกรัก ดังนั้น พ่อแม่จึงควรดูแลเอาใจใส่ตนเอง หาเวลาอยู่กับตัวเองบ้าง อ่านหนังสือ หรือหาโอกาสพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กมาก่อน เพื่อเป็นการผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลในการดูแลลูกน้อยของคุณค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ ลองปฏิบัติตามเทคนิคง่ายๆ 8 ข้อ ที่ Mama Expert นำมาเสนอในวันนี้ เพื่อพัฒนาการที่สมวัยของลูกน้อยที่เรารัก และคุณพ่อคุณแม่ควรติดตามและกระตุ้นพัฒนาการของลูกให้ถูกกับช่วงวัย อย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยผ่านไปเฉยๆ หมั่นให้เวลาและสรรหากิจกรรมพัฒนาสมองให้ลูกทำเพื่อพัฒนาการที่สมวัยค่ะ

ด้วยรักและห่วงใย Mama Expert

บทความแนะนำ :

1. พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่ายๆ แต่ได้คุณภาพ

2. พัฒนาการล่าช้าและพัฒนาการถดถอย แตกต่างกันอย่างไร?

3. การบันทึกพัฒนาการของลูกที่คุณแม่ต้องทำ

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team