เทคนิค 8 ข้อ ในการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการสมวัย

06 November 2014
1135 view

เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจของคุณพ่อคุณแม่ ในการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการที่ดีสมวัย แนะนำปฏิบัติตามตามเทคนิค 8 ข้อนี้ค่ะ

1. จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัย
การสร้างสิ่งเเวดล้อมภายในบ้าน รวมทั้ง บริเวณรอบนอก ที่ลูกออกไปเดินเล่นให้ปลอดภัย  การลดอุบัติเหตุและความเจ็บปวด เป็นการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ ให้กับลูก ความมั่นคงทางอารมณ์ ส่งเสริมให้ลูกกล้าคิด กล้าแสดงออก

2. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับลูก
เซลล์สมองเด็ก และระบบสติปัญญาจะเติบโตได้ดี ต้องมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิม เปิดโลกทัศน์ของลูกไม่จำกัดหรือปิดกั้นพัฒนาการเด็ก ด้วยคำว่า “อย่าทำ”

3. ใส่ใจภาวะโภชนาการ
อาหารที่ดีที่สุดของสมอง แต่ต้องไม่ลืมสร้างพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม สรรหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่  สุก สะอาด

4.สื่อสารด้วยภาษากาย ภาษาพูด
วัยทารกแรกคลอด คุณแม่ควรสบตาลูก ยิ้ม กล่อมด้วยเสียงที่เป็นจังหวะหรืออ่านหนังสือ ให้ลูกฟัง ร้องเพลง แต่เมื่อลูกโตขึ้น คุณควรพูดคุยกับเขา อธิบายเมื่อเขาถาม ตั้งคำถามด้วยคำถามที่สมวัยให้ลูกตอบ อย่าเบื่อที่จะตอบคำถาม เมื่อลูกเข้าสู่วัย  เจ้าหนูทำไม

5.อย่าเลี้ยงลูกด้วยไอแพด และเครื่องมีสื่อสารที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
การเลี้ยงลูกต้องให้ลูกมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่ใช่โทรทัศน์ ไม่ใช่ไอแพด หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้ลูกมีโอกาสพบปะผู้อื่น ฝึกเข้าสังคม

6. ส่งเสริมพัฒนาการของลูกตามวัย
อย่ามุ่งเน้นเพียงพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงพัฒนาการของลูกต้องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม คุณธรรม และจิตวิญญาณ จึงไม่ควรส่งเสริมลูกเพียงการอ่านหรือการเขียน เท่านั้น

7. ติดตามและบันทึกพัฒนาการเป็นระยะ 
นอกเหนือจากการวัดการเจริญเติบโตของลูก ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือส่วนสูง ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้ว การประเมินพัฒนาการเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพ่อแม่จะได้ทราบว่า ลูกมีระดับพัฒนาการสมวัยหรือไม่ ถ้าลูกมีพัฒนาการสมวัย พ่อแม่จะได้รู้แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการขั้นต่อไป จากการศึกษา พบว่า หากมีติดตามและบันทึกพัฒนาการหากพบว่าลุกมีพัฒนาการล่าช้าจะเป็นผลดีในการให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาการตั้งแต่แรกเริ่ม จะช่วยให้เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพของตน  หากละเลยไม่มีการติดตามพัฒนาการอย่างเหมาะสม อาจแก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้ในเด็กที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการ

8. สุขภาพคุณพ่อและคุณแม่
ครอบครัวที่มีความเครียดสูงมีแนวโน้มทึ่จะส่งต่อความเครียดไปยังลูก และส่งผลเสียต่อพัฒนาการของสมองลูกรัก ดังนั้น พ่อแม่จึงควรดูแลเอาใจใส่ตนเอง หาเวลาอยู่กับตัวเองบ้าง อ่านหนังสือ หรือหาโอกาสพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กมาก่อน เพื่อเป็นการผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลในการดูแลลูกน้อยของคุณค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง