แนวทางการพัฒนา EQในเด็กวัยต่างๆ

29 September 2014
2907 view

แนวทางการพัฒนา EQในเด็ก

“E.Q.” คือ ชื่อย่อของ Emotional Quotient หรือ เชาว์อารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ่งหมายถึง ความสามารถใน การตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น เพื่อการสร้างแจงจูงใจในตนเองบริหารจัดการอารมณ์ต่าง ๆ ได้

ความสำคัญของEmotional Intelligence (EQ) 5 ประการ คือ

  1. ความตระหนักรู้ตนเอง (Self Awareness)
  2. การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotion)
  3. การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself )
  4. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
  5. ทักษะทางสังคม (Social Skills)

หลักสำคัญในการฝึกEQในเด็ก

1. พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ หรือกล่าวได้ว่าผู้ใหญ่ต้องมี EQ ที่ดีก่อนหากลูกยังเห็นคุณแม่ระเบิดอารมณ์ใส่ตนเอง เค้าคงไม่เห็นความสำคัญของการควบคุมอารมณ์ตนเอง

2. การฝึกฝนและเรียนรู้ควรอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและเด็ก การเลี้ยงดูด้วยความรัก ความอบอุ่นร่วมกับช่วยเหลือเด็กให้ควบคุมตนเองได้ด้วยการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน

3. การเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ที่ดี คือการให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสกับอารมณ์ด้านลบของตนเอง เช่น โกรธ กลัว อิจฉา รู้สึกผิด ให้เค้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับตนเอง เพียงแต่ตัวเค้าจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการ หาแนวทางแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) ให้หลากหลายขึ้น แสดงอารมณ์ให้เหมาะสมขึ้นตามวัย

กิจกรรมในการฝึกการพัฒนา EQ

การพัฒนา EQเด็กเล็ก

  • การฝึกวินัยในตนเอง หัดรู้จักการให้แบ่งปันและการเล่นกับผู้อื่นให้เป็น

การพัฒนา EQเด็กวัยเรียน

  • ฝึกให้เด็กคิดอย่างมีแบบแผน คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างทัศนคติการมองโลกเชิงบวก สอนให้เด็กเรียนรู้ความซื่อสัตย์ การพูดความจริง โดยผู้ปกครองควรให้กำลังใจและให้คำชมเชยเมื่อเด็กทำตามได้และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสม

การพัฒนา EQเด็กวัยเรียนเด็กโต

  • เชื่อมั่นและเคารพความเป็นส่วนตัวของเด็ก ให้ถือว่าเด็กคือบุคคลคนหนึ่งที่มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เหตุผลของตนเอง ให้เด็กได้มีอิสระทางความคิด แต่อยู่ในขอบเขตของวัยลดการวิพากษ์วิจารณ์หรือลงโทษเด็กอย่างรุนแรง เน้นการใช้เหตุผลให้เหมาะสมตามวัย

 

Photo Credit  : www.uaua.info

บทความที่เกี่ยวข้อง