สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม กรณี แท้งบุตร คลอดบุตร ทารกตายคลอด ทารกคลอดแล้วตาย

10 November 2016
54200 view

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

ครอบครัวที่มีสิทธิ์ประกันสังคม ควรตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ กรณีคลอดบุตร คลอดบุตรแล้วบุตรเสียชีวิต หรือแท้งบุตร ประกันสังคมจ่ายหรือไม่ คุ้มครองท่านอย่างไร  รวมถึงเงินสงเคราะห์บุตรต่างๆที่ท่านควรได้รับเป็นอย่างไร  มาหาคำตอบกันค่ะ 
 
1.ผู้ประกันตนคลอดบุตรต่อมาเสียชีวิต โดยยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรทายาทมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำตอบ ทายาทของผู้ประกันตนมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร เนื่องจากเป็นสิทธิที่มีอยู่ก่อนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต
 
2.ผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ต่อมาแท้งบุตรผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำตอบ ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายและเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้ เนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดหรือไม่ถือเป็นกรณีคลอดบุตร
 
3.กรณีฝากครรภ์และคลอดบุตร สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้หรือไม่
คำตอบ สามารถฝากครรภ์และคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลใดก็ได้ที่สะดวก โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำเอกสารหลักฐาน มายื่นเรื่องเบิกได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
 
4. กรณีคลอดบุตร ปัจจุบันผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่าคลอดจำนวนเท่าไร
คำตอบ ผู้ประกันตนสามารถเบิกสิทธิค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท กรณีเป็นผู้ประกันตนหญิงจะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย ไม่เกิน 90 วัน
 
5.ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรได้กี่ครั้ง
คำตอบ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 
6.ผู้ประกันตนชายสามารถเปิดค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้หรือไม่
คำตอบ ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้ แต่ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนคลอดบุตร โดยผู้ประกันตนชายจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท
 
7. ผู้ประกันตนหญิง เบิกกรณีคลอดบุตรจะได้รับเงินอะไรบ้าง
คำตอบ สิทธิที่จะได้รับ
      7.1 ค่าคลอดบุตรเหมาจาย 13,000 บาทต่อครั้ง
      7.2 เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน (คิดจากฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ฐานสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท)
      7.3 สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
 
8. กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ภรรยาใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้ว 2 ครั้ง และกำลังจะคลอดบุตรคนที่ 3 จะมีสิทธิเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้อีกหรือไม่
คำตอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
      8.1 เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้
      8.2 คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
      8.3 สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
      8.4 สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วั
หมายเหตุ : กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอด

9. สามีภรรยาอยู่กินกันโดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันภรรยาสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่ กรณีที่สามีเป็นผู้ประกันตนและมีภรรยาเพียงคนเดียว
คำตอบ ได้ โดยในการยื่นคำขอให้ใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทนทะเบียนสมรส
 
10.ในกรณีคลอดบุตร ทางโรงพยาบาลบริการคลอดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ใน กรณีที่ผู้ประกันตนฝากท้องกับหมอคลีนิคแล้วไปคลอดที่โรงพยาบาลโดยการผ่าตัด กรณีอย่างนี้ผู้ประกันตนต้องชำระค่าคลอดบุตรด้วยหรือไม่
คำตอบ ผู้ประกันตนต้องชำระตามจริง สำนักงานประกันสังคมจะเหมาจ่ายให้ผู้ประกันตน จำนวน 13,000 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

11.
กรณีลูกจ้างคลอดบุตรภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน จะใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำตอบ จะใช้สิทธิได้หรือไม่ จะต้องตรวจสอบการส่งเงินสมทบย้อนหลังไป 15 เดือนก่อนที่ผู้ประกันตนจะออกจากงาน ว่าผู้ประกันตนมีการนำส่งเงินสมทบครบ 5 เดือนหรือไม่ ถ้าครบตามหลักเกณฑ์ก็ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้
 
12.ผู้ประกันตนเป็นชาย จดทะเบียนสมรสกับภรรยาเดิม แต่มามีบุตรกับภรรยาใหม่ช่าวต่างชาติ โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำตอบ ผู้ประกันตนชายไม่สามารถเบิกกรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตรได้ เนื่องจากติดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนแรก
 
13 .ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ได้ทำงาน ไม่ใช่ผู้มีรายได้สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้หรือไม่
คำตอบ สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายเงินรวมกับค่าคลอดบุตร โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเป็นจำนวน 7,200 บาท

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ หรือทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัด หรือ สายด่วน1506 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 
ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม