Shaken Baby Syndrome

เขย่าเด็ก  เชคเด็กไปมา อันตรายต่อสมอง พ่อแม่ต้องระวัง

เขย่าเด็ก เชคเด็กไปมา อันตรายต่อสมอง พ่อแม่ต้องระวัง

MamaExpert Team 14 December 2017

เขย่าเด็ก อันตรายของการ เขย่าเด็ก ( Shaken Baby Syndrome )  คุณพาอคุณแม่ ลูกหยอกล้อลูกด้วยการ เขย่า หรือ โมโห จึงจับเขย่าๆ ไม่ว่าจะ เขย่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การกระทำดังกล่าว ส่งผลต...

Shaken Baby Syndrome การเข่าเด็ก