Shaken Baby Syndrome

อันตรายจากการเขย่าเด็ก

อันตรายจากการเขย่าเด็ก

MamaExpert Team 16 August 2014

อันตรายของการ เขย่าเด็ก ( Shaken Baby Syndrome )  คุณพาอคุณแม่ ลูกหยอกล้อลูกด้วยการ เขย่า หรือ โมโห จึงจับเขย่าๆ ไม่ว่าจะ เขย่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การกระทำดังกล่าว ส่งผลต่อสมองลูกอย่างรุนแร...

Shaken Baby Syndrome การเข่าเด็ก