สมาธิสั้น

17 สัญญาณเตือนว่า ลูกอาจจะเป็น “ออทิสติก” ในเด็กน้อยกว่า 1 ปี

17 สัญญาณเตือนว่า ลูกอาจจะเป็น “ออทิสติก” ในเด็กน้อยกว่า 1 ปี

MamaExpert Team 24 December 2012

ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรมเด็...

สมาธิสั้น ออทิสติก อาการเด็กสมาธิสั้น

เด็ก LD หรือเด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้

เด็ก LD หรือเด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้

MamaExpert Team 13 June 2012

เด็กLD หรือเด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ LD หรือ Learning Disabilities หมายถึง ความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ แสดงออกมาในรูปของปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคำ การคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร...

ความผิดปกติเกี่ยวกับสติปัญญา สมาธิสั้น อเด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นนี้ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Attention Deficit Disorder (ADD) หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นสภาวะซึ่งมีการพูดถึงกันมาก จนทำ...

การรักษาออทิสติก สมาธิสั้น สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

การรักษาโรคสมาธิสั้น พ่อแม่ที่ลูกเป็นโรคนี้มักจะเครียด รู้สึกผิด รู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถในการดูแลเด็กที่เป็นโรคนี้พ่อแม่มีทางเลือก 3 ทาง 1. อยู่เฉยๆ เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร 2. ปฏิบัติกับลูกเหมือนกั...

การรักษาโรคสมาธิสั้น พัฒนาการเด็ก สมาธิสั้น