พัฒนาการเด็กด้านสังคม ที่คุณแม่ต้องติดตาม1000วันแรกของชีวิต

18 October 2017
2890 view

พัฒนาการเด็กด้านสังคม 

การส่งเสริมให้ลูกมีทักษะ พัฒนาการทางสังคมที่ดี เปรียบเหมือนการสร้างพื้นฐานในชีวิตที่มั่นคงให้แก่ลูกในวันข้างหน้า จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอนาคต คนที่เกิดมาแล้วประสบผลสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่แค่เพราะเก่ง หรือมีความรอบรู้เฉพาะตัว หากหมายรวมถึงการมีทักษะทางสังคมที่ดีด้วย ซึ่งพ่อแม่สามารถเริ่มต้นปลูกฝังทักษะทางสังคมที่ดีและถูกต้องให้แก่ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับช่วงวัย

พัฒนาการเด็กด้านสังคมของทารก

ทารกมีความไวต่อความรู้สึก ด้วยการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส การให้การสัมผัสที่อบอุ่นอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน มีความเข้าใจ เห็นใจ และเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย การเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม คุณพ่อคุณแม่ควรเลี้ยงดูโดยจัดกิจวัตรประจำวันให้สม่ำเสมอ เช่น เวลากิน เวลานอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ลูกสามารถคาดเดากิจวัตรประจำวันได้ เด็กจะเกิดการเรียนรู้โดยการสังเกต แล้วจึงจะเลียนแบบ จะมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆตามลำดับขั้นตอน

พัฒนาการเด็กด้านสังคมของเด็กอายุ 1-3 ปี

เด็กวัย 1-3 ปี จะเล่นแบบต่างคนต่างเล่น พ่อแม่จึงไม่ควรคาดหวังว่าเด็กจะเล่นด้วยกันอย่างดี หรือจะต้องแบ่งปันของเล่นกัน ควรค่อยๆสอนให้ลูกรู้วิธีที่จะเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม เช่น การผลัดกันเล่นในเกมง่ายๆ สอนการแบ่งกันใช้ของเล่นบางส่วน เด็กวัยนี้ชอบคำอะไรซ้ำๆ ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวัน จึงควรช่วยเด็กให้รู้สึกมั่นคงขึ้นโดยการจัดตารางกิจวัตรประจำวันให้สม่ำเสมอ การที่พ่อแม่พาลูกไปพบปะเยี่ยมญาติผู้ใหญ่และพี่น้อง จะช่วยทำให้ลูกได้เรียนรู้สังคมที่กว้างขึ้น เป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยอนุบาลได้ด้วยค่ะ

 

การสอนเด็กให้รับทักษะทางสังคมนั้นยากมาก พ่อแม่จึงต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่แรกเกิด เนื่องจากเด็กจะเรียนรู้สังคมจากผู้เลี้ยงดู โดยเฉพาะพ่อแม่ เด็กเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในสังคม ทั้งการใช้ภาษา การปฏิบัติตนต่อเด็ก เพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานการเรียนรู้ทางสังคม ที่เด็กสามารถสัมผัสรับรู้และเลียนแบบการปฏิบัติตนในสังคมจากพ่อแม่ค่ะ

การสร้างกำแพงเมืองจีนยังไม่อาจทำได้ในเวลาอันสั้นๆ การสร้างทักษะทางสังคมให้เด็กก็เช่นกัน จำเป็นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะปลูกฝั่ง อาศัยความอดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจของพ่อแม่เป็นอย่างมาก แต่รับรองผลที่ได้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นฉ่ำหัวใจแน่นอนค่ะ 

Mama Expert สนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคมให้กับลูกน้อยค่ะ 

บทความแนะนำ

1. ของเล่น ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

2. บันทึกพัฒนาการเด็ก ที่คุณแม่ต้องทำ

3. พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย พ่อแม่ตอบสนองให้ตรงจุด

เรียบเรียงโดย :  Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง :

1. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก.วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี.เข้าถึงได้จาก http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123052.pdf .[ค้นคว้าเมื่อ 14 ตุลาคม 2560]

2. Dr A.J.R Waterston,MD,FRCP,FRCPCH,DRCOG,DCH.คัมภีร์การดูแลทารกและเด็กเล็ก.พัฒนาการเดือนต่อเดือนของลูก,หน้า 105-134.สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส.กรุงเทพฯ.[ค้นคว้าเมื่อ 16 ตุลาคม 2560]