ของเล่น ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

08 March 2012
1328 view

ประโยชน์ของการเล่น
1.       ช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการในทุกด้าน
2.       ช่วยเสริมสร้างการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
3.       ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
4.       ช่วยพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะคำศัพท์
5.       ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง
6.       ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีทางสังคม เช่น การแบ่งปัน (sharing) การผลัดเปลี่ยน (turn taking) การช่วยเหลือ (co-operation) การอดทนต่อการรอคอย ความยืดหยุ่น (flexibility)
7.       ช่วยเสริมสร้างให้เด็กรู้จักตนเองได้ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ได้กระทำ
8.       ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี
9.       ช่วยพัฒนาและส่งเสริมบทบาททางเพศ และบทบาทสมมุติ
10.    ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความสนใจและสมาธิ
การเลือกของเล่น ให้เหมาะกับความสามารถของเด็ก ในแต่ละวัย มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นอย่างมาก พ่อแม่ หรือผู้ดูแล จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเลือกสรรของเล่น และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อเด็ก ให้เกิดศักยภาพในการเรียนรู้  โดยคำนึงถึง
1.       ความปลอดภัย
2.       ความเหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก
3.       ความสนใจของเด็ก
4.       ความสะอาด
5.       ความเหมาะสมของราคา
6.       วิธีการเล่น

บทความที่เกี่ยวข้อง