พัฒนาการเด็ก 49 - 54 เดือน และวิธีกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม

13 February 2018
8080 view

พัฒนาการเด็ก 49-54 เดือน

พัฒนาการเด็ก 49-54 เดือน ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถกระโดดไปด้านข้าง และถอยหลังได้ โดยมีวิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวดังนี้

 1. ผู้ปกครองกระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ถอยหลังให้เด็กดู
 2. ผู้ปกครองยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้ พร้อมกับบอกว่า “กระโดดไปทางซ้าย กระโดด ไปทางขวา กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับ ประคองมือเด็กให้กระโดดไปในทิศทาง ตามที่ผู้ปกครองบอก 

หมายเหตุ เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ผู้ปกครองอาจนำรูปภาพการ์ตูน สติ๊กเกอร์ติดบนพื้นแล้วบอกให้เด็กกระโดดตามรูปที่ติดไว้ บนพื้น

พัฒนาการเด็ก 49-54 เดือน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ ที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ อุปกรณ์ที่ผู้ปกครองต้องเตรียมรูปภาพที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป  โดยมีวิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเเละสติปัญญาดังนี้

 1. ผู้ปกครองวางรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น
 2. แยกรูปภาพทั้ง 6 ชิ้นออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพ เหมือนเดิม
 3. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับ ตำแหน่งภาพ บน-ล่าง ช่วยกันกับเด็ก ต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
 4. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับ ตำแหน่งภาพ ซ้าย-ขวา ช่วยกันกับเด็ก ต่อเป็นภาพเหมือนเดิม 
 5. เพิ่มความยาก โดยผู้ปกครองคละชิ้นส่วน ของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพ เหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มทําได้แล้วปล่อย ให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง
 6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปลี่ยน เป็นภาพที่ตัดแบ่งเป็น 8 ชิ้น หรือให้เด็กต่อจิ๊กซอ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเเละสติปัญญาเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาการเด็ก 49-54 เดือน ด้านการเข้าใจภาษาเเละการใช้ภาษา

เด็กวัย 49-54 เดือน สามารถพูดได้ชัดเจน รู้จักถามความหมายของคำหรือวลีที่ไม่เข้าใจ เริ่มรู้จักถามคำถาม “อย่างไร” หรือ “ทำไม” ได้ บอกชื่อพยัญชนะไทยที่พบบ่อยบางตัวได้ ได้แก่ ก.ไก่ ง.งู ร้องเพลงสั้นๆ หรือท่องอาขยานที่ได้ยินบ่อยๆ ได้ เเละยังรู้จักจำนวนนับ 1-5 บอกได้อย่างถูกต้อง

ทักษะกระตุ้นพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา เด็กจะสามารถเลือกอันดับแรกและอันดับสุดท้ายได้ ผู้ปกครองต้องเตรียมอุปกรณ์ได้เเก่  รถ 3 คันที่มีสีต่างกัน กระดาษกาว มีวิธีกระตุ้นพัฒนาการดังนี้

 1. ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักจุดเริ่มต้น โดยพูดกับเด็กว่า “เราจะเริ่มให้รถวิ่งจาก ตรงนี้พร้อมกันนะ”
 2. สอนให้เด็กรู้จักเส้นชัย พร้อมพูดกับเด็กว่า “นี่คือเส้นชัย”
 3. ผู้ปกครองค่อยๆ เคลื่อนรถไปข้างหน้า ทีละคันจนครบ 3 คัน โดยเรียงรถให้ต่อ ท้ายกันตามลำดับ
 4. ผู้ปกครองกระตุ้นถามและให้เด็กตอบ “คันไหนถึงเส้นชัยอันดับแรก” “คันไหนถึงเส้นชัยอันดับสุดท้าย” 
 5. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ผู้ปกครองบอกเด็กให้รู้จัก อันดับแรก อันดับสุดท้าย ฝึกจนกระทั่งเด็ก สามารถตอบได้ด้วยตนเอง 

หมายเหตุ ผู้ปกครองอาจฝึกเด็กผ่านการเล่นเกม การวิ่งแข่งขันภายในครอบครัวก็ได้

ทักษะกระตุ้นพัฒนาการด้านการใช้ภาษา เด็กสามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง เมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว” จะทําอย่างไร โดยมีวิธีกระตุ้นพัฒนาการดังนี้

 1. ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจําวัน เมื่อเด็กมา บอกความต้องการ เช่น หิว ร้อน ปวดหัวให้ ผู้ปกครองถามเด็กว่า “แล้วหนูจะทําอย่างไร” เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดก่อน
 2. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้ผู้ปกครองพูดอธิบาย เช่น ถ้าหนูหิวนํ้าต้องไปดื่มนํ้า ถ้าหนูร้อนหนูต้อง ไปอาบนํ้า ถ้าหนูปวดหัวหนูก็ต้องทานยา

พัฒนาการเด็ก 49-54 เดือน ด้านการช่วยเหลือตัวเองเเละสังคม

ทักษะกระตุ้นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม เด็กสามารถทําความสะอาดตนเอง หลังจากอุจจาระได้ มีวิธีกระตุ้นพัฒนาการดังนี้

 1. ผู้ปกครองฝึกเด็กล้างก้น โดยจับมือข้างที่ถนัดของเด็กให้ถือสายชำระหรือขันนํ้า ฉีดนํ้าหรือราดนํ้าที่ก้นของตนเองพร้อมกับจับมืออีกข้างของเด็กให้ถูก้นจนสะอาด
 2. หลังเด็กล้างก้นตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้ตักนํ้าราดโถส้วมหรือกดชักโครกทําความสะอาดส้วมด้วยตนเอง
 3. หลังจากนั้น ให้ผู้ปกครองพาเด็กไปเช็ดก้นให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจับมือเด็กทําทุกขั้นตอน จนเด็กสามารถทําได้เอง

การกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆของลูก หากประเมินเบื้องต้นแล้วพบว่า ลูกมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย และได้ทำการกระตุ้นแล้วไม่ก้าวหน้า ควรพาลูกรักไปพบกุมารแพทย์ใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำและเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการเพิ่มเติม Mamaexpert สนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้าน ติดตามพัฒนาการของลูกในทุกช่วงวัยค่ะ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ซีเรียลธัญพืชรวมนมสด เมนูสุดปังของลูกวัยคิดส์

2. สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อลูกไปโรงเรียนวันแรก

3. เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้สมองดี ในยุคเทคโนโลยีแต่ไม่ติดจอ

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง :
1. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง.เข้าถึงได้จาก http://thaichilddevelopment.com/49-54month.php.[ค้นคว้าเมื่อ 29กันยายน 2560]
2. Your Baby's Development pre-schooler (ages 2 to 4).เข้าถึงได้จาก. https://goo.gl/ndkMq4.[ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2560]
3.Development stages Pre-schooler 2-4 years.เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/t2bd8R .[ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2560]