ค้นหาสูตินรีแพทย์เมืองไทย : รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

18 November 2016
1712 view


ชื่อ     รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

ความชำนาญ
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ต้นสังกัด     สถานที่ทำงาน PYT3
 
ความรู้และความชำนาญ

 • เฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญ – ชำนาญเฉพาะด้าน (Specialty Procedure)
 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal - Fetal Medicine)
คุณวุฒิ – คุณสมบัติ (Qualification)

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา 2539
 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2546
 • Certificate of Fellowship in Maternal-Fetal Medicine University College London Medical School
 • Diploma in advanced training programme in Obstetrics Ultrasound The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists and The Royal College of Radiologists
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กรณีพิเศษ) แพทยสภา