โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา

27 April 2016
11389 view
โรงเรียนทอสี จัดเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แนวคิดการจัดการศึกษาเดิมเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ความรู้ทางวิชาการไม่ได้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด ประสบการจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้บริหารโรงเรียนและคณาจารย์ทำให้เล็งเห็นว่าการศึกษาและการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องเดียวกัน การศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพียงเพื่อหาความรู้ทางวิชาการ หรือแสวงหาทักษะเพื่อประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนและครอบครัวแต่ควรเป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีงามเพื่อสร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ครอบครัว ชุมชนและสังคม โรงเรียนทอสีจึงเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่น่าศึกษาไม่น้อย
โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา
 
ที่ตั้งโรงเรียน
1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41ถนนสุขุมวิท 71, แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม, 10110
 
ธรรมชาติของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนทอสี
 
1. การเรียนการสอนในสิ่งแวดล้อมที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างด้าว(English as a foreign language (EFL) is used for non-native English speakerslearning English in a country where English is not commonly spoken.)ที่สิ่งแวดล้อม และ
สภาพการเรียนรู้ยังมีภาษาไทยเป็นภาษาหลักนอกชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
 
2.เนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นเป็นไปในลักษณะการบูรณาการ เนื้อหาหลักสูตรเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวซึ่งเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ตามแต่ละภาคการศึกษาในแต่ละระดับชั้นเป็นหลัก
 
3. เนื้อหาการเรียนการสอนบูรณาการ ‘ 1) ภาษาชีวิต’ตามหลักการเรียนรู้ภาษาของโรงเรียนทอสีเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อชีวิต กระตุ้นความใฝ่รู้ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองของผู้เรียน
 
4. การเรียนการสอนนอกห้องเรียน (Extra-Curricular activities)ถูกจัดเพิ่มให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวิถีชีวิตของผู้เรียนในโรงเรียนเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการคุ้นเคย และการฝึกทักษะภาษานอกเหนือจากในชั้นเรียนตามความเหมาะสมของเวลาที่มี
 
5.การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนมีการประสานทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อการใช้ศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผู้ปกครองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
 
6. นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา และตามรูปแบบทั่วไปแล้ว หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนทอสี
ได้มีการประยุกต์วิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ 2) Open Approach (ในโอกาสที่เนื้อหาและทักษะเหมาะสม) เพื่อผสมผสานให้เกิดทั้งการเรียนรู้ผ่านการท่องจำ (Rote Learning) ตามรูปแบบเดิมๆ การฝึกทักษะภาษาตามธรรมชาติ (Natural Language
Acquisition) และ การฝึกทักษะการคิด และหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ Open Approach ตามวิสัยทัศน์ของภาควิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนทอสี
 
7.มีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านตามท่อการสร้างทักษะการอ่านที่ต่อเนื่อง จากระดับอนุบาล ถึง ประถม 6ผ่านการยืมนิทานภาษาอังกฤษในห้องในระดับอนุบาล และ กิจกรรม A Book A Week ซึ่งเป็นท่อการอ่านนอกเวลาตั้งแต่ระดับ ประถม 1 – 6
โรงเรียน : เอกชน ประเภท : สามัญศึกษา  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

รูปภาพกิจกรรมโรงเรียนทอสี 


โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา โรงเรีนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา