ค้นหาสูตินรีแพทย์เมืองไทย : รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

18 November 2016
5472 view

สูตินรีแพทย์เมืองไทย



ชื่อ รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์
ความชำนาญ
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ต้นสังกัด สถานที่ทำงาน PYT3
ความรู้และความชำนาญ
 • เฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญ – ชำนาญเฉพาะด้าน (Specialty Procedure)
 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal - Fetal Medicine)
คุณวุฒิ – คุณสมบัติ (Qualification)
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา 2539
 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2546
 • Certificate of Fellowship in Maternal-Fetal Medicine University College London Medical School
 • Diploma in advanced training programme in Obstetrics Ultrasound The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists and The Royal College of Radiologists
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กรณีพิเศษ) แพทยสภา

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ กุมารแพทย์ชื่อดัง

2. รู้จักจิตแพทย์ชื่อดัง นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

3. ค้นหาสูตินรีแพทย์เมืองไทย : รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team