วัยแบเบาะ

ความพิการทางสติปัญญา

ความพิการทางสติปัญญา

MamaExpert Team 22 February 2012

  สาเหตุของความพิการทางสติปัญญามี 3 ประการ คือ 1. กรรมพันธุ์ (genetic factor) 2. ชีวภาพ (biological factor) 3. สิ่งแวดล้อม (environmental factor) 1. สาเหตุจากกรรมพันธุ์ เป็นความผิดปกติที่ได้รับกา...

ความพิการทางสติปัญญ ทารก ปัญญาอ่อน

พัฒนาการทารกอายุ 5 เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 5 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

โดย นฤมล   เปรมปราโมทย์  พยาบาลวิชาชีพ พัฒนาการทารกอายุ 5 เดือน  พัฒนาการเด่น  “ พลิกตัวคล่อง”   ลูกควรจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 2 เท่าของแรกเกิดเมื่ออายุ 4-5 เดือน ซึ่งในช่วง 4 เดือนแรกนั้น เด็กจะโตเร็ว...

ครรภ์ คลอด ทารก