วัยแบเบาะ

ความพิการทางสติปัญญา

ความพิการทางสติปัญญา

MamaExpert Team 22 February 2012

  สาเหตุของความพิการทางสติปัญญามี 3 ประการ คือ 1. กรรมพันธุ์ (genetic factor) 2. ชีวภาพ (biological factor) 3. สิ่งแวดล้อม (environmental factor) 1. สาเหตุจากกรรมพันธุ์ เป็นความผิดปกติที่ได้รับกา...

ความพิการทางสติปัญญ ทารก ปัญญาอ่อน