เกณฑ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ใครลงทะเบียนได้บ้าง เรื่องนี้คุณแม่ไม่รู้ ไม่ได้

18 June 2020
5245 view

เกณฑ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หลายคนคงสับสนกับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมใช่ไหมเอ่ย? ว่าใช่โครงการเดียวกันไหม ตอบเลยว่า...คนละโครงการจ้า ถึงจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแล้ว ก็ยังลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้นะทุกคน แต่!!! ต้องมีคุณสมบัติหรือเกณฑ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตามนี้จ้า

เกณฑ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติ ตามนี้จ้า

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 

* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา           : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

ส่วนภูมิภาค           : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมลงทะเบียนไปตั้งนาน ยังไม่ได้เงินเลย นี่เลยจ้า Mamaexpert หาข้อมูลมาให้แล้ว มาดูกันว่ากว่าที่เราจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ขั้นตอนแต่ละอย่างจะยุ่งยาก ยาวนานแค่ไหนกว่าจะได้รับเงิน...มาดูกันเลย

 1. กรอกเอกสารการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน
 2. มารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครอง ขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุน ณ หน่วยงานที่รับลงทะเบียนใกล้บ้าน
 3. หน่วยงานรับลงทะเบียน อบต. เทศบาล สำนักงานเขตตรวจสอบความครบถ้วน
 4. หน่วยงานรับลงทะเบียน ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 วัน
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนฯ เข้าสู้ระบบฐานข้อมูล
 6. กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งให้กรมบัญชีกลาง
 7. กรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กรมกลางปกครองตรวจสอบสถานะรายบุคคล
 8. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนฯ
 9. กระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ

เป็นยังไงบ้างคะ ข้อมูลที่ Mamaexpert นำมาฝากวันนี้ ใครมีคุณสมบัติครบ เข้าเกณฑ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องรีบไปลงทะเบียนนะคะ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน คลิก

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ตอบชัดๆ เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 62 ได้ตอนไหน?
2. วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมความหมายของตัว E 
3. 
ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2564

เรียบเรียงโดย Mamaexpert Editorial Team 

ขอบคุณข้อมูลจาก : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด