ฟรีสแลนด์คัมพิน่าได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการกลุ่มอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

14 March 2020
256 view

ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการกลุ่มอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries : FTI) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกรรมการกลุ่มอาหารที่ได้รับแต่งตั้งจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2563 -2565 และมีหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารงานของสภาฯ รวมถึงประสานงานกับภาครัฐและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนส่งเสริมและวางแผน รวมทั้งนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องเหมาะสมต่อภาครัฐบาล อันจะนำสู่การกำหนดนโยบายตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (FrieslandCampina) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นกลุ่มสหกรณ์โคนมมากว่า 148  ปี โดยเกษตรกรโคนมในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และเบลเยี่ยม เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ 100%  ของบริษัทฯ มีเกษตรกรโคนมสมาชิก 18,645 คน  ซึ่งปัจจุบัน ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ถือเป็นสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกษตรกรโคนมสมาชิกทุกคนมีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพด้านการทำฟาร์มโคนม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่เป็นตัวรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความยั่งยืนของฟรีสแลนด์คัมพิน่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรโคนมสมาชิก องค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับกิจการโคนม จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรโคนมนำมาสู่โครงการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม (Dairy Development Program) โดยบริษัทในเครืออย่าง ฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ได้ร่วมเป็นสมาชิกและเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์สู่เกษตรกรโคนมชาวไทย

ติดตามข้อมูลการพัฒนาฟาร์มโคนมและคุณภาพนมโคได้ทาง foremostforlife.com/ddp/netherlandstandard