เงินอุดหนุนบุตรจากรัฐบาล เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว !!!

15 January 2018
5269 view

โครงการเงินอุดหนุนบุตร เป็นโครงการที่ภาครัฐมอบเงินแก่ครอบครัวยากจนที่อยู่นอกระบบประกันสังคม เพื่อให้เลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนอายุครบ 3 ปี โดยกำหนดวงเงินที่ 600 บาทต่อเดือน

ซึ่งในปี 2561 นี้ เปิดให้แม่ท้องและเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ลงทะเบียนได้แล้วตามสถานที่ดังต่อไปนี้

1. กรุงเทพมหานคร : ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ

2. ต่างจังหวัด : ให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

3. พัทยา : ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เอกสารในการลงทะเบียน


1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3. สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่

4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (Child Support Grant)
โทร 081 8833520, 098 010 9525, 098 883 4195
https://csg.dcy.go.th/index.php/en/

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
(ติดต่อตามแต่ละจังหวัดที่อาศัยอยู่)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
โทร. 02 255 5850 7, 02 253 9116 7
Facebook ประชาสัมพันธ์ ดย. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://dcy.go.th/webnew/main/

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC)
โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
http://t.mail.go.th/Front/

เรียบเรียงโดย : Mama Expert Thailand