การรับประทานยาคุมกำเนิดในสตรีให้นมบุตร

22 August 2012
1120 view

โดยทั่วไป สตรีหลังคลอดที่ให้นมบุตรเต็มที่ จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ชั่วคราว ซึ่งหมายความว่า
1. ทารกจะต้องได้นมแม่อย่างน้อย 85% ของอาหารที่ทารกได้รับทั้งหมด และ
2. ยังไม่มีรอบเดือนมา และ
3. ทารกอายุไม่เกิน 6 เดือน
จึงจะมีผลป้องกันได้เต็มที่ ในความเป็นจริงสตรีบางรายอาจไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทั้ง 3 ข้อ เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีการตั้งครรภ์อีก จึงสามารถให้ยารับประทานยาคุมกำเนิดได้แม้ว่าจะให้นมบุตรอยู่สตรีหลังคลอดตามปกติ จะไม่มีไข่ตกใน 3 สัปดาห์แรกหลังคลอด ไม่ว่าจะให้นมหรือไม่ และแม้ว่าจะให้นมบุตรเต็มที่ดังกล่าวข้างต้น ก็สามารถรับประทานยาคุมกำเนิดได้ แต่จะเริ่มรับประทานได้เมื่อใดนั้น ขึ้นกับชนิดของยาคุมกำเนิดที่จะเลือกใช้

ยาคุมกำเนิดที่จะใช้ได้มีสองประเภทคือ

1. ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว มีแต่โปรเจสตินอย่างเดียว ได้แก่ ชื่อการค้า Exluton ชนิดนี้เริ่มสามารถรับประทานได้เลยหลังคลอด
2. ชนิดฮอร์โมนรวม มีทั้งโปรเจสตินรวมกับ เอสโตรเจน มีหลากหลายชื่อการค้า ชนิดนี้โดยทั่วไปจะไม่แนะนำให้ใช้ในสตรีที่ให้นมบุตร
เนื่องจากเอสโตรเจนที่มีจะไปมีผลทำให้การสร้างน้ำนมลดลงรวมทั้งปริมาณโปรตีนต่างในน้ำนมลดลง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงกับยาคุมที่ปริมาณเอสโตรเจนในขนาดสูง (50 ไมโครกรัมหรือมากกว่า) ซึ่งเป็นยาคุมพวกรุ่นแรกๆ ในปัจจุบันมีเอสโตรเจนสูงสุด 50 ไมโครกรัมเท่านั้น พบว่าถ้าปริมาณเอสโตรเจนในยาคุมนั้นมีต่ำๆ เช่น 20 ไมโครกรัม เป็นต้น
จะมีผลต่อการสร้างน้ำนมและต่อคุณภาพน้ำนมน้อยมาก ดังนั้นในปัจจุบันจะพบได้ว่ามีการจ่ายยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมชนิด low dose pill ให้กับสตรีที่ให้นมบุตร เพื่อคุมกำเนิด
ประเด็นอยู่ที่ จะเริ่มยาคุมชนิดนี้ได้เมื่อ ใดยสามารถเริ่มได้หลังจาก 3-6 สัปดาห์นับจากคลอด จะต้องไม่เร็วกว่า 3 สัปดาห์หลังคลอด เพราะช่วงระยะเวลาดังกล่าว สตรีหลังคลอดอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือด และเอสโตรเจนในยาคุมจะไปเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าว จึงไม่แนะนำการให้ยาคุมชนิดฮอรโมนรวมเร็วกว่า 3 สัปดาห์หลังคลอด
มีการแนะนำว่า ควรให้หลังจาก 8-12 สัปดาห์ไปแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างน้ำนมได้เกิดเต็มที่แล้ว โดยไม่ต้องกังวลผลที่อาจจะเกิดการกดการสร้างน้ำนมจากเอสโตรเจน
*** กรณีสตรีไม่ได้ให้นมบุตร ก็แนะนำว่าเริ่มให้หลังจาก 3-6 สัปดาห์เช่นกัน ไม่เร็วกว่า 3 สัปดาห์

บทความที่เกี่ยวข้อง