เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบ2 คุณแม่เช็คสิทธิ์และลงทะเบียนด่วน!!!

20 February 2017
188235 view


หลังจากที่ครม. ได้มีการลงมติเรื่อง “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” โดยการขยายวงเงินจากเดิม 400 บาทต่อเดือน และขยายช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปีพร้อมทั้งเพิ่มวงเงินให้เป็น 600 บาทต่อเดือนนั้น ตอนนี้ได้มีการประกาศยืดระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่มเติมกันแล้วนะคะ


โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเด็กที่เกิดในงบประมาณของปี 2559 และเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณของปีที่ 2560 ดังนี้

  • เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

  • เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยจะสิ้นสุดในการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2560


คุณแม่สามารถไปลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ

1.ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ
2.ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
3.ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เอกสารในการลงทะเบียน

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
3.สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง