กำหนดคลอด นับยังไงนะ

14 September 2018
6010 view


กำหนดคลอด

กำหนดคลอดคืออะไร

โดยปกติ ทารกจะคลอดเมื่ออายุครรภ์ครบกำหนด คือ 40 สัปดาห์ หรือ 280วัน นับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย ดังนั้น ในหญิงที่มีประจำเดือนมาตรงและสม่ำเสมอทุก 28 วัน เราจะสามารถคะเนวันคลอดได้ โดยนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายไป  280 วัน ซึ่งในทางปฏิบัติเรานิยมนับย้อนหลังไป 3เดือน แล้วบวกอีก 7วัน ก็จะสามารถคาดคะเนวันที่และเดือนที่จะคลอดได้กำหนดคลอดนับอย่างไร

ในกรณีที่จำวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่ได้เราอาจคะเนวันคลอดได้จากวันแรกที่แม่เริ่มรู้สึกว่าเด็กดิ้น โดยทั่วไป แม่จะเริ่มรู้สึกว่าเด็กดิ้นเมื่ออายุครรภ์ได้  20 สัปดาห์ ในครรภ์แรก และ 18 สัปดาห์ในครรภ์หลัง ดังนั้น  เราสามารถคะเนวันคลอดโดยนับจากวันแรกที่เริ่มรู้สึกว่าเด็กดิ้นไปอีก 20 สัปดาห์ ในครรภ์แรกและ 22 สัปดาห์ในครรภ์หลัง วิธีนี้มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้มากกว่าวิธีแรก เพราะอาศัยความรู้สึกของแม่เป็นหลักนอกจากนี้  แพทย์สามารถคะเนวันคลอดได้จากการประมาณอายุครรภ์ขณะตรวจ โดยดูจากขนาดของมดลูก รวมทั้งการวัดขนาดของศีรษะและลำตัวของเด็กในครรภ์ โดยอาศัยเครื่องมือตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยค่ะ

เรียบเรียงโดย  :  Mamaexpert Editorial Team