โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน

28 April 2016
6809 view
รุ่งอรุณ โรงเรียนวิถีพุทธ “โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา” ที่มีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม สภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียนจึงเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนในแต่ละวัยใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ก่อตั้งมิได้แสวงหากำไร ผู้ปกครองที่อาศัยในเขตบางขุนเทียนและเขตใกล้เคียงลองทำความรู้จักโรงเรียนนี้เบื้องต้นกันค่ะ

ที่ตั้งโรงเรียน รุ่งอรุณ

391 ซอย อนามัยงามเจริญ 25 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  : จัดการเรียนการสอน 3 ระดับดังนี้

  • โรงเรียนเล็ก ระดับอนุบาล 1- อนุบาล 3
  • โรงเรียนประถม ระดับประถม 1 – ประถม 6
  • โรงเรียนมัธยม ระดับมัธยม 1 – มัธยม 6

เนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ของโรงเรียนรุ่งอรุณ มีลักษณะดังนี้

เป็นหลักสูตรรายวิชา แต่ละระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้งหมด
ระบุแนวคิดพื้นฐานของสาระความรู้นั้น คือ เนื้อหาอย่างเป็นองค์รวมของความรู้หนึ่งๆ ซึ่งมีที่มา การดำเนินเรื่องราวและคุณค่าเฉพาะสาระนั้นๆ ที่มีต่อผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ ที่นำไปสู่ความจริง ความดีงาม ซึ่งควรค่าแก่ผู้เรียนในวัยนั้นๆ ได้ ระบุจุดประสงค์ที่นักเรียนควรบรรลุผลการเรียนเรื่องนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ผลซึ่งเป็นคุณภาพทางด้านความคิด ความรู้ ความเข้าใจ (พุทธิพิสัย) และผลด้านสติปัญญาและจิตใจ (จิตพิสัย)
ภาคการเรียนและการจัดรายวิชาในแต่ละภาค
โรงเรียนรุ่งอรุณจัดเวลาเรียนปีการศึกษาละ 3 ภาคและจัดรายวิชาหลักเฉพาะภาค 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภูมิปัญญาภาษาไทย วิชามานุษย์ สังคมศึกษา และพระพุทธศาสนา วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เรียนเต็มวิชา จบใน 1 ภาคการศึกษา เนื่องจากลักษณะองค์ความรู้เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง จึงต้องการคาบเวลาเรียนติดต่อกันไปไม่ขาดตอน ส่วนรายวิชาอื่นๆ สามารถจัดกระจายเป็นตอนย่อยๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งอยู่ในคาบเช้าหรือคาบบ่ายบ้างตามความเหมาะสม
การจัดครูผู้สอนเป็นครูประจำแต่ละรายวิชา
จำนวนนักเรียนแต่ละห้องไม่เกิน 25 คน ครูทำการสอนห้องละ 1-2 คน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนของวิชานั้น ๆ นอกจากนี้รุ่งอรุณยังรับนักเรียนที่ต้องดูแลพิเศษ จำนวนห้องละ 2 คน เรียนร่วมกันกับนักเรียนทั่วไป และการจัดชั้นคละ (คือประถม 3-4 เรียนร่วมกัน) นอกเหนือไปจากระดับชั้นเรียนธรรมดาด้วย
โรงเรียน :  เอกชน ประเภท : สามัญศึกษา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2840-2501 หรือ 0-2870-7512 ต่อ 157 หรือ 141
เบอร์แฟกซ์ 0 2870 7514
เวปไซต์  www.roong-aroon.ac.th
แฟนเพจ ระดับชั้นอนุบาลติดตามได้ที่  :  Anuban Roong-aroon
อีเมล์ [email protected]
ค่าเทอม :  สอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์
  • จ่ายเป็นรายภาค ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน
  • ค่าอาหาร (อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย)
  • จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เป็นค่าพัฒนาวิชาการ) ชำระเพียงครั้งแรกครั้งเดียว
  • ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรุณาสอบถามที่โรงเรียนอีกทีในวันที่ท่านแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน
รูปภาพและกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน 10478184_405488446268531_8969950746298215351_n 10985470_511277909022917_8489007953804116954_n 11036668_548594538624587_5992577975210862695_n 11073284_460440110773364_5253485825555368922_n 11080966_461992063951502_7219321591958269120_n 11136768_483238885160153_6628118456443077613_n 11350614_482945525189489_3015939347630106695_n 11817185_512744385542936_3427828097140671772_n 11885320_514974695319905_7163069204136801612_n 12066040_534285063388868_652194222923490049_n 12189773_543043325846375_4333211654604975859_n 12191455_543045879179453_795888683412703329_n 12193318_543042039179837_777617427898609269_n 12241513_548594001957974_5774258084966693363_n 12243185_548594005291307_6706869293697306281_n (1) 12243185_548594005291307_6706869293697306281_n 12249658_548594171957957_6920696269540782600_n 12250041_548594525291255_9059827543676500477_n 12278784_548593791957995_4611146623801678427_n 12289597_548594621957912_1778919506650276312_n 12295314_548594468624594_6893089986665413590_n 12299189_548588585291849_6818823145425783266_n
เรียบเรียงโดย  :  Mamaexpert Editorial Team
ขอบคุณข้อมูล  :  โรงเรียนรุ่งอรุณ