โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลอดเตย

27 April 2016
3662 view

ด้วยความเชื่อของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนต้องการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างลุ่มลึก การที่เด็กจะเติบโตไปสู่ยุคที่ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง เด็กควรจะมีเครื่องมือที่จะติดตัวไปเพื่อความก้าวหน้าของตนในอนาคต เครื่องมือนั้นก็คือ ทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณที่ดี และการคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในทุกยุคทุกสมัย เกือบ 40 ปี  ที่โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนและได้พัฒนาหลักสูตรรวมทั้งวิธีการสอนต่างๆ จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองเรื่อยมา  ในเขตคลองเตยและเขตใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จึงเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะ

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพฯ

ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมในห้องเรียนมีการเรียนรู้หลากหลายอย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน เด็กสามารถเลือกตามความสนใจของเด็กเป็นส่วนใหญ่ คุณครูจะชักชวนให้เด็กได้ฝึกทักษะจากสื่อหลากหลายและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน ทั้งเป็น กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล สลับกันไป โดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนในทุกด้าน เช่น

 1. ห้องเรียนของเรา หมายถึงห้องเรียนของเด็กๆ และครูร่วมกัน
 2. ครูรับฟังนักเรียน และให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กทุกคนอย่างเสมอภาค
 3. บ้านและโรงเรียนร่วมด้วยช่วยกัน
 4. การเล่นไม้บล็อก
 5. คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
 6. เทคโนโลยีอื่นๆ
 7. เกมการศึกษา
 8. ตัวต่อสร้างสรรค์
 9. บทบาทสมมติ
 10. ภาษาไทยในห้องเรียน
 11. ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
 12. คณิตศาสตร์
 13. วิทยาศาสตร์
 14. ศิลปะสร้างสรรค์

การเรียนรู้แบบ “Project Approach”

Project Approach เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เด็กสนใจในโลกแห่งความเป็นจริงและพบเห็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กๆสามารถศึกษาได้โดยง่าย ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และในชุมชน การเรียนรู้แบบ Project Approach นี้ ช่วยให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก นอกจากนั้น Project Approach ยังตั้งอยู่บนรากฐานของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) และช่วยพัฒนาจิต 5 ประการ (Five Minds of the Future) ด้วย การดำเนินการเรียนรู้แบบ Project Approach มีการดำเนินการคล้ายคลึงกับการเรียนรู้แบบ Constructionism ด้วยแต่สามารถนำมาใช้กับเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ส่งเสริมให้เด็ก ได้เลือกเรียน ภาษาอังกฤษ ได้ วันละ 1 ชั่วโมง 4 วันต่อสัปดาห์ สอนโดยครูชาวอเมริกัน และอังกฤษ ครูเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์ในการสอน สามารถช่วยให้เด็กๆ ฟังเสียงสำเนียงได้อย่างถูกต้อง สามารถพูดตาม หรือพูดตามความต้องการของตนเองได้

โรงเรียน เอกชน

ประเภท สามัญศึกษา  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล 1ชั้นอนุบาล 3 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  :

ค่าเทอม  : สอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์

รูปภาพและกิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ค้นหาด้วย Google

โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลอดเตย โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลอดเตย โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลอดเตย
12806088_1001619229918596_8287071757150203323_nchin-wakeclub03โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลอดเตย

เรียบเรืยงโดย Mamaexpert Editorial Team

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่