พัฒนาการเด็ก ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม ที่คุณแม่ต้องติดตาม1000วันแรกของชีวิต

20 October 2017
2424 view

พัฒนาการเด็ก ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม

การมีบุคลิกภาพที่ดี มิใช่เป็นเพียงคนที่แต่งตัวดี กริยาวาจาดี วางตัวดีเท่านั้น หากหมายถึง ความคิดดี ที่มีต่อตนเองและสังคม การแสดงออกทางอารมณ์ ความสามารถทางสมอง ทักษะการทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึง เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ และความสามารถในการปรับตัวให้เขากับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย บุคลิกภาพที่ดีมีผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกน้อยที่เรารักมีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพที่ดี ก็ควรดูแลเเละติดตามพัฒนาการของลูกอย่างสม่ำเสมอในทุกๆช่วงวัยค่ะ

การพัฒนาเด็ก ด้านบุคลิกภาพ

การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เป็นการทำให้รู้จักตนเองว่าเป็นบุคคลประเภทใด มีคุณลักษณะอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร รวมถึงรู้จักหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเข้าสังคมอย่างไรด้วย สิ่งที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ คือ ความเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่ดี กล่าวคือ มีร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มีความคล่องตัว ว่องไว ปรับตัวได้ง่าย การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กวัย 0-3 ปี สามารถทำได้โดย

  1. พ่อแม่ควรปลูกฝังและสอนให้ลูกรู้จักและรักการออกกำลังกาย กิจกรรมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงของลูกน้อย
  2. ควรเสริมสร้างให้ลูกน้อยได้รับโภชนาการที่ดี เหมาะสมกับช่วงวัยและเพียงพอต่อความต้องการทางร่างกาย
  3. ควรดูแลเรื่องการพักผ่อนของลูกน้อย จัดให้ลูกน้อยได้พักผ่อนเพียงพอกับช่วงวัย

เพียงแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้ลูกน้อยได้แล้วค่ะ

การพัฒนาเด็ก ด้านคุณธรรม

การสอนให้ลูกรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมาก คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มสอนจากให้ลูกรู้จักความรู้สึก เศร้า ดีใจ โกรธ เสียใจ หรือพ่อแม่อาจเป็นตัวอย่างในเรื่องของการแสดงอารมณ์ให้ลูกเห็น เพื่อที่จะสอนและบอกเหตุผล ผลกระทบจากการกระทำ ทั้งความรู้สึกของคนที่ได้รับผลนั้น ผลของพฤติกรรมด้านคุณธรรมจะส่งผลต่อเนื่องไปยังบุคลิกภาพของเด็กด้วย คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญและติดตาม เพื่อให้ลูกน้อยที่เรารักมีบุคลิกภาพและคุณธรรมที่ดี

พัฒนาการด้านคุณธรรมของทารก

วัยทารก 0 - 1 ปี แม้ว่ายังไม่เข้าใจภาษา แต่ทารกยังต้องการ การยิ้มและชมเชยจากพ่อและแม่ แม้ว่าจะเป็นการทำอะไรสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็ตาม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง เมื่อลูกโตขึ้นพ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบในหน้าที่ อาจเริ่มจากการใช้กิจวัตรประจำวันภายในครอบครัวก็ได้ เริ่มจากการฝึกวินัยง่ายๆ โดยการสอนให้ลูกรู้ว่าอะไรทำได้หรืออะไรบ้างที่ทำไม่ได้ แต่ไม่ควรห้ามพร่ำเพรื่อเกินไป

พัฒนาการด้านคุณธรรมของเด็กวัย 1-3 ปี

ควรให้ลูกสำรวจหรือทำอะไรด้วยตัวเองตามที่ลูกต้องการ โดยพ่อแม่คอยแนะนำ ดูแลความปลอดภัย หรืออาจให้ความช่วยเหลือในบางขั้นตอน ควรเปิดโอกาสให้ลุกได้ตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเอง พ่อแม่อาจกำหนดกฎเกณฑ์ให้ลูกรู้ว่าอะไรที่ลูกทำได้และอะไรที่ลูกไม่ควรทำ แต่กฎเกณฑ์จะต้องเหมาะสมกับช่วงวัยและต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจอย่างชัดเจน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อลูกทำได้ เพื่อเป็นแรงเสริมที่จะให้ลูกปฏิบัติตามกฏต่อไป วิธีเหล่านี้เป็นการช่วยพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นตัวตนและเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกอีกด้วย  

         

การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งกำหนดต่อการประพฤติปฏิบัติของบุคคล ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และเป็นปัจจัยต่อความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลและเสริมสร้างในเรื่องของบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตควบคู่กับคุณธรรมของลูกน้อย เพื่อที่จะให้ลูกน้อยที่เรารักสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. 10กิจกรรมสุดฮิต ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

2. 5ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ลูกพัฒนาการล่าช้า

3. 9ความแตกต่างของพัฒนาการลูกชายและลูกสาวตั้งแต่แรกคลอด

เรียบเรียงโดย :  Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง :

1. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก.วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี.เข้าถึงได้จาก http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123052.pdf .[ค้นคว้าเมื่อ 14 ตุลาคม 2560]

2. Dr A.J.R Waterston,MD,FRCP,FRCPCH,DRCOG,DCH.คัมภีร์การดูแลทารกและเด็กเล็ก.พัฒนาการเดือนต่อเดือนของลูก,หน้า 105-134.สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส.กรุงเทพฯ.[ค้นคว้าเมื่อ 16 ตุลาคม 2560]