Ultrasound4มิติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

MamaExpert Team 04 December 2011

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D) ปัจจุบันเทคในโลยีทางการแพทย์ล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้คุณแม่มีโอกาสได้ดู รูปร่างของลูกก่อนคลอดได้ และวิธีที่ว่านั้นก็คือเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)  ซึ่...

Hilight Ultrasound Ultrasound4มิติ