(Rh-Negative)

ความสำคัญของหมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh-negative)

ความสำคัญของหมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh-negative)

MamaExpert Team 11 May 2012

ความสำคัญของหมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh-negative) ความจำเป็นในการใช้โลหิต ถ้าผู้ป่วยที่มีหมู่อาร์เอชลบ จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาพยาบาลจะต้องรับโลหิตอาร์เอชลบเหมือนกัน เพื่อป้องกันการกระตุ้นร่างกายให้สร้...

(Rh-Negative) กรุ๊บเลือด กรุ๊บเลือดต่างจากมารดา