Motilium

การใช้ยา เพื่อเพิ่มน้ำนม อย่างถูกวิธี

การใช้ยา เพื่อเพิ่มน้ำนม อย่างถูกวิธี

MamaExpert Team 15 January 2014

 ดอมเพอริโดน (Domperidone หรือ Motilium) เป็นยารักษาอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารแต่ … เป็นยาที่มีผลข้างเคียงช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนม ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนโปรแลคติน...

Motilium การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาดอมเพอริโดนกระตุ้นน้ำนม