Human Papillomavirus

ทำไมผู้หญิงที่มีคู่นอนต้องตรวจ แปปสเมียร์ ( pap smear )

ทำไมผู้หญิงที่มีคู่นอนต้องตรวจ แปปสเมียร์ ( pap smear )

MamaExpert Team 01 March 2016

ทุกประเทศทั่วโลก รณรงค์ให้ผู้หญิง ที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้ว โดยเฉพาะคนที่มีคู่นอนหลายคน เข้ารับการตรวจ แปปสเมียร์ ปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ผู้หญิงทุกคนต้องตื่นตัวแล...

Human Papillomavirus ติดเชื้อ Hpv แปปสเมียร์