Breech Presentation

ทารกไม่กลับหัว คลอดลูกท่าก้น

ทารกไม่กลับหัว คลอดลูกท่าก้น

MamaExpert Team 25 April 2014

ทารกท่าก้นหมายความว่าอย่างไร ตามปกติเมื่อครบกำหนดคลอด ทารกส่วนใหญ่ 95-97% จะเอาศีรษะเป็นส่วนนำ (ส่วนของทารกที่จะคลอดออกมาก่อนส่วนอื่นๆ) กล่าวคือ ศีรษะจะเป็นส่วนที่อยู่ต่ำที่สุดในช่องเชิงกราน และจะค...

Breech Presentation ก้นเป้นส่วนนำ ท่ากั้น