โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค หรือโรคฉี่หอม

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค หรือโรคฉี่หอม

MamaExpert Team 03 May 2012

พันธุกรรมเมตาบอลิค (Inborn error of metabolism)  เป็นโรคที่เกิดจากยีน (DNA) บกพร่อง สัมพันธ์กับอาหารที่รับประทานเข้าไป กระบวนการย่อยสลายของเอนไซม์ และการแปลงกลับมาใช้ในรูปพลังงาน ทางการแพทย์ถือว่าเป็น...

การเจ็บป่วยในเด็ก พัฒนาการเด็ก เด็กเล็ก