เด็กคอเอียงหลังคลอด

โรคคอเอียงแต่กำเนิด คอเอียงตั้งแต่อยู่ในครรภ์

โรคคอเอียงแต่กำเนิด คอเอียงตั้งแต่อยู่ในครรภ์

MamaExpert Team 06 April 2012

โรคคอเอียงแต่กำเนิด (Congenital Muscular Torticollis ) คอเอียงเป็นลักษณะที่ศีรษะเอียงจากแนวกึ่งกลาง ไปด้านใดด้านหนึ่ง สาเหตุส่วนใหญ่เป็นจากกล้ามเนื้อด้านข้างคอหดสั้นลง สาเหตุอื่ นพบได้น้อย เช่ น...

คอเอียงเกิดจากอะไร ลูกคอเอียงตั้งแต่แรกคลอด เด็กคอเอียงหลังคลอด