ความผิดปกติของการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)

การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)

MamaExpert Team 13 January 2014

ท้องนอกมดลูก หรือ การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy) เป็นภาวะแทรกซ้อนทางการตั้งครรภ์ที่อันตราย เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์อย่างหนึ่ง ซึ่งแทนที่ตัวอ่อนของมนุษย์ที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข่และตัว...

Ectopic Pregnancy การตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์นอกมดลูก