สตรี เรียกร้องให้รัฐขยายวันลาคลอดเพิ่มเติม และให้สามีหยุดงานได้ 30 วัน เพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตร

08 March 2017
2122 view
เครือข่ายแรงงานสตรีทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล เรียกร้องให้รัฐขยายวันลาคลอดเพิ่มเติม และให้สามีหยุดงานได้ 30 วัน เพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตร กำหนดให้มีสัดส่วนหญิง-ชาย 50 ต่อ 50 ในคณะกรรมการทุกมิติ รวมถึงกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันหยุด

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับองค์กรเครือข่ายแรงงานหญิง จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเดินรณรงค์จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปยังหอประชุมบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน เนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีโดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ไอแอลโอ ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา รัฐต้องจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนทำงาน รัฐต้องกำหนดให้มีสัดส่วนหญิง - ชาย 50 ต่อ 50 ในคณะกรรมการทุกมิติ และกำหนดให้วันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ และวันหยุดตามประเพณี

 

2

 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเรียกร้องอื่นๆ เช่น เพิ่มวันลาคลอดจากเดิม 90 วัน เป็น 120 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็ม ให้สามี ลางานช่วยดูแลภรรยาหลังคลอดได้เป็นเวลา 30 วัน และจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แรงงานหญิงนอกระบบ หลังคลอดบุตรระยะเวลาเท่ากับที่แรงงานในระบบ

 

3

 

หลังจากนี้ จะนำข้อเรียกร้องทั้งหมด ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขเชิงนโยบายต่อไป

ขณะที่เครือข่ายผู้หญิง 4 ภาคและมูลนิธิเพื่อนหญิง ก็ยื่นข้อเรียกร้อง 8 ข้อ ต่อนายกรัฐมนตรีเช่นกัน โดยให้ออกกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ให้คุ้มครองเด็กเล็กถึงอายุ 3 ขวบ และมีศูนย์เด็กเล็กในที่ทำงาน จัดสวัสดิการช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว ค่ายังชีพขณะตั้งครรภ์และเงินสงเคราะห์ เลี้ยงลูกในขณะตกงาน ออกกฎหมายบังคับ เพิ่มมาตราการสร้างจิตสำนึก ให้ผู้ชายรับผิดชอบ ลดปัญหาท้องแล้วทิ้ง

 

4

 

ขยายสิทธิให้ผู้ชายลาคลอดช่วยเลี้ยงลูกได้ และเร่งปฏิรูประบบกลไกตำรวจ ในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยกับเด็กและสตรี โดยปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอาผิดผู้ซื้อบริการทางเพศกับเด็กและลงโทษสถานหนัก ซึ่งปฏิบัติการเชิงรุกการกวาดล้างยาเสพติด บุหรี่ เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุดท้ายเพิ่มระบบสัดส่วนของผู้หญิง ในทุกระดับ

ขอบคุณข่าว : http://workpointtv.com/news/25784

  • No tag available