บทสวดสถายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13 October 2016
173 view

เชื่อว่าปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นห่วงในหลวง แต่อาจไม่สะดวกไปสวดมนต์หรือถวายพระพรถึงศิริราช วันนี้ mamaexper ได้นำบทสวดบทสวด ถวายพระพร (รัชกาลที่ ๙)“ ภูมิพลมหาราชวะรัสสะ ชะยะมังคะละคาถา ” จาก วัดป่ามหาชัย แต่งโดย กองบาลีสนามหลวง  ตรวจแก้โดยมหาเถระสมาคม มาบอกต่อ เพื่อให้ทุกคนได้ส่งกำลังใจไปถึงพระองค์ท่านได้สะดวกขึ้นค่ะ 

   บทสวด ถวายพระพร (รัชกาลที่ ๙)
“ ภูมิพลมหาราชวะรัสสะ ชะยะมังคะละคาถา ”

ภูมิพะโล มะหาราชา     นะวะโม จักกิวังสิโก
รัฏฐัปปะสาสะเน พยัตโต     นีติจาริตตะโกวิโท
สัมพุทธะมามะโก อัคโค     สาสะนัสสูปะถัมภะโก
รัชชัง ธัมเมนะ กาเรติ     ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
ทัยยานัง วุฑฒิมิจฉันโต     สันติมัคคะนิโยชะโก
สัพเพสัง ทุกขะฆาตา จะ     สะทา จะ สุขะทายะโก
สัพพะทัยยานะมัตถายะ     สัพพะกิจจานิ กุพพะเต
ทุกขะโต ทุกขิเต ทัยเย     ภะยะโต ภะยะตัชชิเต
สะมุสสาโห ปะโมเจติ     มะหาการุญญะเจตะสา
เมตโตทะเกนะ โตเสติ     ฆัมเม เทโววะ ภูมิเช
สัมมาอาชีวะโยคัสสะ     วิธิง วิเนติ โยนิโส
อะนุยุญชะติ พุทเธนะ     ภาสิตัง สะมะชีวิตัง
ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง     เอตัญจะ อะนุสาสะติ
อิทาเนโส มะหาราชา     จะตุราสีติอายุโก
อีทิเส มังคะเล กาเล     เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ     ระตะนัตตะยะเตชะสา
เสฏโฐ ภัทระมะหาราชา     ภูมิพะโล นะริสสะโร
อะโรโค สุขิโต โหตุ     สะตาติเรกะวัสสิโก
วัณณะวา พะละสัมปันโน     นิททุกโข อะกุโตภะโย
อันตะรายูปะสัคเคหิ     สัพพารีหิ วิมุจจะตุ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง สัพพัง     ขิปปะมัสสะ สะมิชฌะตุ
จิรัง รัฏเฐ ปะติฏฐาตุ     ปะติฏฐา ทัยยะวาสินัง
ทีฆายุตาทิสัมปันนา     สิริกิตติ ปะระมะราชิินี
เต ปุตตะธีตุนัตตาโร     ญาติสาโลหิตา จิเม
ทัยยิกา จะ มะหามัจจา     สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
ทัยยะชาติ วิโรเจตุ     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง     วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา
จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ     สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ

mamaexpert ขอเชิญทุกท่านร่วมสวด “ ภูมิพลมหาราชวะรัสสะ ชะยะมังคะละคาถา ” และร่วมกันส่งกำลังใจ ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการการประชวรในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ 

อ้างอิงวัดป่ามหาชัย